• Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. NUTA AFRYKI - sklep wnętrzarski, internetowy działający pod adresem www.nutaafryki.pl prowadzony przez Firmę Nuta Afryki Nadia Paterek, z siedzibą w 43-155 Bieruń, ul. Lipcowa 1h, NIP: 6462944678, REGON: 365106075, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwany dalej sklepem.
  2. NUTA AFRYKI prowadzi sprzedaż artykułów do dekoracji wnętrz i ogrodu za pośrednictwem Internetu.
  3. Klient - nabywca sprzedawanych towarów będący przedsiębiorącą w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz.1447, z późn. zm.). Klientem może być również konsument tj. osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  4. Towar - produkt zamówiony w sklepie przez klienta.
 • Postanowienia ogólne.
  1. Przedstawione w sklepie towary nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
  2. Do składania zamówień upoważnione są osoby pełnoletnie.
  3. Potwierdzenie i realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00- 17.00.
  4. W przypadku sprzedaży promocyjnych, a także w przypadku wyprzedaży, na które sklep przeznaczył ograniczoną liczbę towaru, realizacja zamówienia będzie następować zgodnie z kolejnością wpływania potwierdzonych przez klienta zamówień na towary, do czasu wyczerpania zapasów jakim dysponuje sklep, objętych promocją lub wyprzedażą.
  5. Naruszenie przez klienta zasad sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży obowiązujących w sklepie może stanowić podstawę do odmowy powtórnej rejestracji, jako klient sklepu.
 • Rejestracja, przyjmowanie i realizacja zamówień.
  1. Warunkiem korzystania z usług sklepu jest obowiązek rejestracji, na podstawie, której klient będzie identyfikowany przez system za pomocą identyfikatora login/ID i hasła.
  2. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia poprzez podanie następujących danych osobowych: imienia i nazwiska oraz adresu, a w przypadku przedsiębiorców imienia i nazwiska lub firmy, dokładnego adresu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, Numeru Identyfikacji Podatkowej, adresu mailowego oraz numeru telefonu w celu umożliwienia potwierdzenia złożonego zamówienia.
  3. W przypadku braku przekazania wyżej wymienionych danych sklep może odmówić realizacji zamówienia ( poprzez jego anulowanie). Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 3 dni roboczych, nie będą realizowane.
  4. Ceną wiążącą strony jest cena towaru podana w momencie złożenia zamówienia.
  5. Ceny towaru wskazane w cenniku umieszczonym na stronie www.nutaafryki.pl , są wiążące do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
  6. Cennik umieszczony na stronie www.nutaafryki.pl, obowiązuje do czasu umieszczenia na stronie www.nutaafryki.pl, nowego cennika.
  7. Ceny zamieszczone na stronie sklepu określone są w walucie polskiej tj. w złotych polskich.
  8. Na stronie internetowej sklepu NUTA AFRYKI zamieszczane są zarówno ceny netto tj. nie uwzględniające podatku od towarów i usług, jak również ceny brutto, uwzględniające podatek VAT cła oraz wszelkie inne składniki.
  9. Ceny zamieszczone na stronie www.nutaafryki.pl, nie obejmują kosztów dostawy towarów. Do zamówienia doliczany jest koszt wysyłki ( uzależniony od wartości towaru oraz formy płatności).
  10. O terminie realizacji zamówienia klient zostaje powiadomiony niezwłocznie po złożonym zamówieniu, z tym zastrzeżeniem, iż towar zostanie wysłany po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.
  11. Zamówienie, zawierające błędnie wprowadzone ceny (przez serwer lub obsługę sklepu) zostaną anulowane. Informacja o anulowaniu zamówienia zostanie podana do wiadomości klienta mailem bądź telefonicznie.
  12. Klient, przesyłając do sklepu zamówienie, składa ofertę umowy kupna sprzedaży zamawianych przez siebie towarów. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy kupna sprzedaży pomiędzy stronami.
  13. Warunkiem zawarcia umowy między stronami jest zapoznanie się i akceptacja treści postanowień niniejszego regulaminu.
  14. Klient traci prawo do zakupów w sklepie w przypadku zawieszenia, likwidacji lub zaprzestania działalności gospodarczej, oraz naruszenie zasad wskazanych w niniejszym regulaminie.
  15. Sklep zastrzega sobie możliwość tymczasowej niedostępności towaru, o czym poinformuje klienta przy składaniu zamówienia.
 • Płatność i dostawa towaru.
  1. Zapłata za zamówiony towar może być dokonana tylko przez płatności online lub przelewem bankowym.
  2. Za datę dokonania zapłaty ceny uważa się datę uznania rachunku bankowego sklepu.
  3. Do każdej przesyłki dołączany jest paragon, a na życzenie klienta faktura VAT na zakupiony towar.
  4. Towar jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej lub poczty polskiej. Koszty transportu towaru ponosi klient. O koszcie transportu klient zostanie poinformowany przy składaniu zamówienia. W przypadku, gdy klient złoży jednorazowe zamówienie na kwotę przewyższającą 500 zł koszty transportu ponosi sklep.
  5. Przewidywany czas oczekiwania na dostawę towaru wynosi od 1 do 3 dni roboczych.
  6. Usługa dostawy towaru ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez klienta.
  7. Klient odbierając towar powinien dokonać sprawdzenia czy opakowanie towaru nie uległo uszkodzeniu w transporcie (dotyczy to w szczególności taśmy zabezpieczającej przesyłkę).
  8. Klient odbierając przesyłkę powinien pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym, a w przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia klient nie powinien przyjmować przesyłki lub poprosić o komisyjne otwarcie przesyłki oraz w obecności kuriera oraz powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą.
  9. Za chwilę wydania towaru uważa się moment powierzenia przesyłki firmie kurierskiej.lub dostarczenia ja przez Pocztę Polską.
 • Reklamacje i odstąpienie od umowy.
  1. Klient poinformuje sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu sklepu. Informacje o nieprawidłowościach powinny zostać przesłane na adres email kontakt@nutaafryki.pl
  2. Sklep podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, w zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej oraz zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie zgłoszone nieprawidłowości.
  3. Jeż w okresie objętym rękojmią ujawnią się wady produktu objęte rękojmią, zostaną one usunięte niezwłocznie.
  4. Reklamacje należy składać mailowo na adres kontakt@nutaafryki.pl
  5. W przypadku zwrotu towaru klient powinien odesłać towar na adres Generała Władysława Andersa 24/2, 40-341 Katowice załączając kopię dowodu zakupu oraz zgłoszenie reklamacyjne. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.
  6. Sklep w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji towar wadliwy zostanie wymieniony na nowy. Jeśli to nie będzie możliwe (brak zapasów towarów, wycofanie produktu) sklep zwróci klientowi równowartość ceny, chyba, że klient wybierze inny towar znajdujący się w sklepie.
  7. W przypadku nieuzasadnionych roszczeń reklamacji dochodzonych przez klienta koszty transportu towaru ponosi klient.
  8. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, w terminie 10 dni od daty otrzymania towaru, (z wyjątkiem sytuacji określonych w obowiązujących przepisach prawa): tj.:
   • rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez sklep przed upływem terminu 10 dni od zawarcia umowy
   • nagrań muzycznych i audiowizualnych oraz programów komputerowych zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
   • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, towarów (usług) o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
   • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
   • dostarczania prasy,
   • usług w zakresie gier hazardowych.
  9. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres mailowy: kontakt@nutaafryki.pl
  10. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na adres korespondencyjny: Generała Władysława Andersa 24/2, 40-341 Katowice.
  11. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 • Ochrona danych osobowych.
  1. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm).
  2. Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy poprzez oznaczenie odpowiedniej ikony umieszczonej przy formularzu zgłoszeniowym.
  3. Sklep gromadzi, przetwarza oraz wykorzystuje dane osobowe klienta do celów administracyjnych oraz do właściwego wykonania umowy zawartej pomiędzy stronami.
  4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich korekt oraz do żądania ich usunięcia.
  5. Brak zgody lub cofnięcie zgody klienta na przetwarzanie jego danych osobowych wiąże się z utratą prawa klienta do dokonywania zakupów w sklepie.
  6. Sklep posługuje się mechanizmem tzw. cookies do identyfikacji zalogowanego użytkownika, zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom serwisu w tym także wycieku danych osobowych klienta, zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej serwisu, do dostarczania klientom sklepu treści reklamowych dostosowanych do ich preferencji.
  7. Klient może usunąć plik cookies , ale może to spowodować utrudnienia z korzystania z niektórych usług oferowanych przez sklep na stronie internetowej www.nutaafryki.pl
 • Postanowienia końcowe.
  1. Wszelkie znaki towarowe, nazwy produktów ich zdjęcia oraz opisy są wyłączną własnością ich producentów i zostały użyte jedynie dla celów informacyjnych. Sklep zabrania ich usuwania, kopiowania, edycji, rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach bez zgody sklepu lub producentów.
  2. Sklep nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowania towarów zakupionych w sklepie.
  3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykonanie lub niewykonanie zobowiązań wynikających z umowy zawartej z klientem, jeżeli niewłaściwe wykonanie lub niewykonanie umowy jest spowodowane siłą wyższą.
  4. Sklep nie jest odpowiedzialny za transakcje dokonane przez osoby trzecie do tego nieuprawnione, które uzyskały dostęp do konta klienta, bez jego zgody lub przez niedochowanie zasad ostrożności przez klienta.
  5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zamiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.nutaafryki.pl. Informacja o zmianie regulaminu zostanie przesłana na adres mailowy klienta wskazany w formularzu zmówienia.
  6. Nuta Afryki ma wszelkie prawa do wartości intelektualnej jaką są opisy w sklepie, zdjęcie i wszelkie materiały umieszczone na stronie www.nutaafryki.pl
  7. Klient sklepu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień regulaminu.
  8. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu zastosowanie będą miały przepisy kodeksu cywilnego.